پلاک سازی + کارگاه تولید پلاک تهران

نمونه پلاک فلزی

پلاک سازی به چاپ و حک بر روی سطح صاف صفحات فلزی گفته می شود. نیاز به پلاک سازی در نشان دادن اطلاعات مهم و ماندگاری آن به چشم می خورد.  شرکت ها و مجموعه های بزرگ و کارگاهای کوچک برای ثبت اطلاعات دستگاه ها، معرفی مجموعه، اطلاعات تماس و آنچه نیاز می باشد به خریدار و […]