تاریخچه صنعت چاپ در جهان

اختراع فن چاپ درحقیقت به قرن ها پیش از گوتنبرگ، که نامش به عنوان مخترع چاپ در تاریخ به ثبت رسیده است، برمی گردد. آسوریان چند هزار سال قبل از میلاد بر خشت هایی از گل‌رس مهر می‌زدند.استعمال حروف قابل انتقال نیز میان سال‌ها ی 1051 و 1058 در چین آغاز شد. مخترع این حروف

تاریخچه صنعت چاپ در ایران

اولين چاپخانه در ايران در شهر تبريز تأسيس شد. عباس ميرزا نايب السلطنه ميرزا زين العابدين تبريزی را مامور فراگيری فن چاپ و به راه انداختن نخستين چاپخانه در تبريز كرد.(فرهنگ دهخدا) ميرزا زين العابدين تبريزي به سال 1233 هجري قمري اسباب و آلات چاپ حروفي را به تبريز آورده و تحت حمايت عباس ميرزا